Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana údajov v skratke
Všeobecne

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad toho, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré Vás môžu identifikovať ako osobu. Pre podrobné informácie o ochrane osobných údajov si pozrite naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nižšie.

Získavanie údajov na našej webovej lokalite

Kto je zodpovedný za získavanie údajov na tejto webovej lokalite?
Údaje získané na tejto webovej lokalite spracúva prevádzkovateľ webovej lokality. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v tiráži webovej lokality. Prevádzkovateľ webovej lokality sa zároveň považuje za prevádzkovateľa z hľadiska ochrany údajov.  

Ako získavame Vaše údaje?
Niektoré údaje získame tak, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára. Ďalšie údaje automaticky získavajú IT systémy, keď navštívite webovú lokalitu. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, ako napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo časová pečiatka, kedy ste otvorili lokalitu. Tieto údaje sa začnú automaticky získavať, hneď ako vstúpite na našu webovú lokalitu. 

Na čo používame Vaše údaje?
Časť údajov sa získava s cieľom zaistiť správne fungovanie webovej lokality. Ďalšie údaje sa môžu používať na analýzu jej používania návštevníkmi. Ako stály zákazník môžete od nás dostávať informačné materiály v nepravidelných intervaloch, ak ste proti tomu nenamietali. Pri kontaktovaní prevádzkovateľa môžete samozrejme kedykoľvek podať námietku.

Aké práva máte, pokiaľ ide o Vaše údaje?
Vždy máte právo bezplatne požiadať o informácie o svojich uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účele ich získavania. Máte tiež právo požiadať o ich opravu, obmedzenie alebo vymazanie. Ak máte ďalšie otázky ohľadne ochrany súkromia a osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení. Samozrejme, môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Ak ste s tým súhlasili, pri návšteve našej webovej lokality sa môžu vykonávať štatistické analýzy Vášho správania pri surfovaní. Deje sa tak predovšetkým pomocou súborov cookie a analytických nástrojov. Analýza Vášho správania pri surfovaní je anonymná, t. j. na základe týchto údajov nebudeme schopní Vás identifikovať. Svoj súhlas s touto analýzou môžete kedykoľvek odvolať. Okrem toho môžete analýzam zabrániť pomocou určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné a povinné informácie
Ochrana údajov

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne vyvolali, pretože sa neustále vylepšuje. Ak používate túto webovú lokalitu, získavať sa budú rôzne druhy osobných údajov. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré Vás môžu identifikovať ako osobu. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, aké informácie získavame a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje. Upozorňujeme, že údaje prenášané cez internet (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana Vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. 

Poznámka k prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom na spracúvanie údajov na tejto webovej lokalite je:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 Mníchov, Nemecko
Telefón: +49 - (0)89 - 35 402 - 0
E-mail: info@wackerneuson.com

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba sama alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.). 

Uchovávanie údajov

Pokiaľ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, Vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel, na ktorý sa spracúvajú. Ak máte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracúvaním údajov, Vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie Vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); V druhom prípade sa vymazanie uskutoční, keď tieto dôvody zaniknú. 

Poznámka k prenosu údajov do USA

Na našej webovej lokalite používame, okrem iného, nástroje od spoločností so sídlom v USA. Ak sú tieto nástroje aktívne, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené na servery týchto spoločností v USA. Radi by sme zdôraznili, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou z hľadiska právnych predpisov EÚ o ochrane údajov. Spoločnosti v USA sú povinné poskytovať osobné údaje vládnym bezpečnostným orgánom bez možnosti, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Preto sa nedá zabrániť tomu, aby americké orgány (napr. tajné služby) spracúvali, vyhodnocovali a trvalo uchovávali vaše údaje na serveroch v USA na účely monitorovania. Na tieto spracovateľské aktivity nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie Vášho súhlasu na spracúvanie Vašich údajov

Mnoho spracovateľských operácií je možných len s Vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Postačí neformálny e-mail s touto žiadosťou. Zákonnosť spracúvania údajov vykonaného do času odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti získavaniu údajov v konkrétnych situáciách a proti priamemu marketingu (čl. 21 GDPR)

AK JE SPRACÚVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 (1) PÍSM. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV TÝKAJÚCICH SA VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE VRÁTANE NAMIETANIA PROTI PROFILOVANIU ZALOŽENÉMU NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍISLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK NAMIETATE, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME, ŽE NA SPRACÚVANIE EXISTUJÚ PÁDNE DÔVODY, KTORÉ SI ZASLUHUJÚ OCHRANU A KTORÉ PREVAŽUJÚ VAŠE ZÁUJMY, PRÁVA A SLOBODY, ALEBO AK SPRACÚVANIE SLÚŽI NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV (NAMIETANIE PODĽA ČL. 21 (1) GDPR). AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU, VRÁTANE PROFILOVANIA V ROZSAHU, V AKOM SÚVISÍ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK NAMIETATE, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ SPRACÚVAŤ NA ÚĆEL PRIAMEHO MARKETINGU (NAMIETANIE PODĽA ČL. 21 (2) GDPR).

Právo namietať proti získavaniu údajov v konkrétnych situáciách a proti priamemu marketingu (čl. 21 GDPR)

Pokiaľ došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, Vy ako dotknutá osoba môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. Dozorným orgánom pre záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o ochrane údajov je zodpovedná osoba nemeckého spolkového štátu, v ktorom má naša spoločnosť centrálu. Viac informácií o sťažnostiach a ich podávaní v nemeckom spolkovom systéme nájdete tu:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

The supervisory authority for Wacker Neuson SE is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach, Nemecko 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby údaje, ktoré automatizovanými prostriedkami spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, Vám alebo tretej strane boli odovzdané v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, vykoná sa to len v rozsahu, ktorý je technicky realizovateľný.

Prístup, obmedzenie, vymazanie

V rámci príslušných právnych predpisov máte právo kedykoľvek bezplatne získať prístup k informáciám o Vašich uchovávaných osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracúvania údajov, a prípadne právo na opravu, obmedzenie a vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom, ako aj v prípade ďalších otázok ohľadne osobných údajov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Upozorňujeme, že vymazanie nemusí byť možné, ak máme zákonnú povinnosť uchovávať údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať, aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo obmedzené. K tomu nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracúvania máte v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak napadnete správnosť Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, na ich overenie obvykle potrebujeme čas. Na obdobie preskúmania máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
  • Ak spracúvanie Vašich osobných údajov bolo vykonané protizákonne, môžete požadovať obmedzenie spracúvania údajov namiesto ich vymazania.
  • Ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujeme ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, máte právo požadovať obmedzenie namiesto vymazania osobných údajov. 
  • Ak ste podali námietku podľa čl. 21 (1) GDPR, musí dôjsť k vyváženiu Vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nie je jasné, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, tieto údaje sa smú používať – s výnimkou ich uchovávania – iba s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. 

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto lokalita používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako napríklad objednávky alebo dopyty, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľ lokality. Šifrované pripojenie rozoznáte tak, že riadok adresy Vášho prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa ikony zámku. Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany.

3. Zodpovedná osoba
Zákonná zodpovedná osoba

Pre Vašu spoločnosť sme menovali zodpovednú osobu
Markus Stemmer
Zodpovedná osoba v spoločnosti Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 Mníchov, Nemecko
Telefón: +49 89 35402-0
E-mail: privacy@wackerneuson.com

4. Získavanie údajov na našej webovej lokalite
Súbory cookie

Naše internetové stránky používajú tzv. „súbory cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú žiadne poškodenie Vášho koncového zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie) alebo natrvalo (trvalé súbory cookie) vo Vašom koncovom zariadení. Súbory cookie relácie sa po skončení Vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo Vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže Váš webový prehliadač. Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej lokality by bez nich nefungovali (napr. zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo zobrazovanie reklamy. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné súbory cookie) alebo na poskytovanie určitých funkcií (funkčné súbory cookie, napr. na výber jazyka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej lokality má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, ukladanie predmetných súborov cookie sa bude vykonávať výlučne na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR); súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre konkrétne prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej lokality môže byť obmedzená. Pokiaľ súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo sa používajú na účely analýzy, budeme Vás o tom informovať osobitne v ďalších častiach týchto zásad ochrany osobných údajov a požiadame Vás o súhlas.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ webovej lokality automaticky získava a uchováva informácie, ktoré nám Váš prehliadač automaticky prenáša do „súborov denníka servera“. Sú to:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • adresa URL odkazujúceho servera 
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • čas požiadavky na server
  • IP adresa

Tieto údaje sa nebudú kombinovať s údajmi z iných zdrojov. Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktorý umožňuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo na opatrenia predchádzajúce zmluve.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré tam uvediete, budeme uchovávať na účely spracovania dopytu a v prípade následných otázok. Aby sme mohli spracovať a odpovedať na Váš dopyt, postúpime ho interne našim obchodným spoločnostiam (ako prepojeným podnikom) a obchodnému partnerovi, ktorý je za Vás zodpovedný, a to výlučne na tento účel. Ak sa vaša spoločnosť nachádza v krajine mimo Európskej únie, môžete byť pridelení obchodnému partnerovi v tretej krajine. V takom prípade sa Vaše údaje zadané v kontaktnom formulári prenesú aj tam. Váš dobrovoľný kontakt chápeme aj ako súhlas s tým, že súhlasíte s prenosom Vašich osobných údajov do príslušnej tretej krajiny (čl. 49 ods. 1 GDPR).

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je teda založené výlučne na Vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám stačí, ak nám pošlete neformálny e-mail. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do času odvolania súhlasu zostáva odvolaním súhlasu nedotknutá. Údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým neprestane platiť účel, na ktorý boli uchované (napr. po spracovaní Vašej žiadosti). Záväzné právne ustanovenia – predovšetkým lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama
etracker

Prevádzkovateľ webovej lokality využíva na analýzu údajov o používaní služby nemeckej spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu (www.etracker.com). Na analýzu webu štandardne nepoužívame súbory cookie. Pokiaľ používame analytické a optimalizačné súbory cookie, osobitne získame vopred Váš výslovný súhlas. V takomto prípade a po udelení Vášho súhlasu sa súbory cookie použijú na štatistickú analýzu pokrytia tejto webovej lokality, meranie úspešnosti našich online marketingových opatrení a testovacích postupov, napr. na testovanie a optimalizáciu rôznych verzií našej online ponuky alebo jej súčastí. súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa.

Údaje generované spoločnosťou etracker spracúva a uchováva spoločnosť etracker v mene poskytovateľa tejto webovej lokality výlučne v Nemecku, a preto podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám o ochrane údajov. spoločnosť etracker bola v tomto ohľade nezávisle auditovaná a certifikovaná, a získala pečať kvality v oblasti ochrany údajov ePrivacyseal.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) nemeckého nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej prezentácie. Keďže nám záleží na ochrane súkromia našich návštevníkov, údaje, ktoré môžu umožniť odkaz na konkrétnu osobu, ako napríklad IP adresa, prihlasovacie údaje alebo identifikátory zariadenia, sú čo najskôr anonymizované alebo pseudonymizované. Tieto údaje sa nijako inak nevyužívajú, ani sa nezlučujú s inými údajmi, ani sa nepostupujú tretím stranám.

Proti opísanému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať kliknutím na posuvník. Námietka nemá žiadne nepriaznivé dôsledky. Ak sa posuvník nezobrazí, získavaniu údajov už bránia iné blokovacie prostriedky.

Moje údaje sa používajú na webovú analýzu. Moje údaje sa nepoužívajú na webovú analýzu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti etracker nájdete tu.

Anonymizácia IP adresy

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. To znamená, že Vaša IP adresa bude predtým, ako sa prenesie do USA, skrátená spoločnosťou Google pre použitie v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality v súvislosti s používaním webovej lokality a internetu. IP adresa prenesená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi od spoločnosti Google.  

Doplnok prehliadača

Okrem použitia nášho bannera na kontrolu súborov cookie môžete ukladaniu súborov cookie zabrániť aj príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; chceme však zdôrazniť, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality v ich plnom rozsahu. Získavaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podanie námietky proti získavaniu údajov

Získavaniu Vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť pri prvej návšteve našej webovej lokality kliknutím na políčko deaktivácie. Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva používateľské údaje, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov, ktoré obsahuje aj návod, ako nastaviť súbor cookie „opt-out“ (explicitný nesúhlas): https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sprostredkovateľ

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov v zmysle čl. 28 GDPR.

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Táto webová lokalita používa službu Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

V rámci služby Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač umiestňuje do počítača používateľa. Platnosť týchto súborov cookie vyprší po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. 

Každý zákazník služby Google AdWords dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových lokalít zákazníkov služby AdWords. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie konverzie sa používajú na zostavovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí explicitne súhlasili so sledovaním konverzií. Zákazníci sú informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však informácie, ktoré by používateľov osobne identifikujú. Ukladanie „súborov cookie konverzie“ sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak si napriek svojmu súhlasu neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete proti tomuto používaniu namietať tak, že prostredníctvom svojho internetového prehliadača v sekcii Používateľské nastavenia zľahka deaktivujete súbor cookie na sledovanie konverzií Google. Vtedy nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a povolil súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčil prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivoval automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pozrite si príslušné stránky podpory prehliadača, ktorý používate. Okrem toho máte možnosť aktívne ovplyvniť nastavenie príslušných súborov cookie prostredníctvom nášho bannera na kontrolu súborov cookie. Ak deaktivujete súbory cookie alebo neudelíte svoj súhlas, funkčnosť tejto webovej lokality môže byť obmedzená. 

6. Newsletter
Newsletter na základe Vášho prihlásenia na odber prostredníctvom registračného formulára

Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej lokalite, potrebujeme od Vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa nebudú získavať alebo sa budú získavať len na dobrovoľnej báze. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám. Spracovanie údajov zadaných v registračnom formulári na zasielanie newslettera je založené na Vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálnu správu e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do času odvolania súhlasu zostáva odvolaním súhlasu nedotknutá.

Newsletter na základe iného Vášho súhlasu

Môžete sa rozhodnúť, že budete dostávať newsletter na základe Vášho súhlasu. Je to napríklad v prípade, ak ste podpísali náš formulár súhlasu a začiarkli ste v ňom možnosť „e-mail“. Údaje uvedené v tomto formulári budú spracované na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálnu správu e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do času odvolania súhlasu zostáva odvolaním súhlasu nedotknutá.

Odvolanie súhlasov so zasielaním newsletterov

Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a jej používaním na zasielanie newsletterov môžete kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na link „zrušiť odber“ v newsletteri alebo nám ho zaslať e-mailom. Zákonnosť postupov spracovania údajov, ktoré sa už uskutočnili, zostáva odvolaním súhlasu nedotknutá.

Údaje, ktoré nám poskytnete na účely prihlásenia sa na odber newslettera, budeme uchovávať, kým odber newslettera nezrušíte, a po Vašom zrušení odberu newslettera ich vymažeme zo všetkých distribučných zoznamov. Údaje, ktoré sme uchovávali na iné účely (napr. e-mailové adresy pre členskú zónu), zostávajú nedotknuté.

Po Vašom vymazaní z distribučného zoznamu newslettera môžeme Vašu e-mailovú adresu zaradiť na čiernu listinu, aby sme účinne zabránili budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nezlúčia sa s inými údajmi. Slúži to Vášmu aj nášmu záujmu v súlade so zákonnými požiadavkami pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Zaradenie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti zaradeniu môžete namietať, ak Vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom. V takom prípade nás, prosím, kontaktujte mailom. 

Newsletter na základe našich stálych zákazníkov

Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu v spojitosti s nákupom tovaru alebo služieb, začleníme vás do nášho systému ako existujúceho zákazníka. V tomto prípade uplatňujeme náš oprávnený záujem informovať Vás o podobných tovaroch a službách, a môžeme Vám zasielať náš newsletter (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f v spojení s odôvodnením 47 GDPR). Proti zasielaniu newslettera môžete kedykoľvek namietať, ak Vaše záujmy prevážia nad naším oprávneným záujmom. Ak tak chcete urobiť, kliknite na pole „Zrušiť odber newlettera“" v newsletteri alebo nás kontaktujte e-mailom.

Po Vašom vymazaní z distribučného zoznamu newslettera môžeme Vašu e-mailovú adresu zaradiť na čiernu listinu, aby sme účinne zabránili budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nezlúčia sa s inými údajmi. Slúži to Vášmu aj nášmu záujmu v súlade so zákonnými požiadavkami pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Zaradenie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti zaradeniu môžete namietať, ak Vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom. V takom prípade nás, prosím, kontaktujte mailom.

7. Doplnky a nástroje
YouTube

Naša webová lokalita používa doplnky z lokality YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorú z našich lokalít vybavených doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tým sa serveru YouTube oznámi, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, povoľujete YouTube priradiť Vaše správanie pri surfovaní priamo Vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z konta YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o nakladaní s používateľskými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Google Maps

Táto lokalita používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na používanie funkcií služby Google Maps je potrebné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Prevádzkovateľ tejto lokality nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.

Používanie služby Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a uľahčenia vyhľadávania miest, ktoré sme na webovej lokalite uviedli. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Viac informácií o spracovaní používateľských údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

Používame mapovú službu Mapbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

V mapovej službe máte možnosť vyhľadať najbližšie pobočky alebo predajne, ktoré ponúkajú náš tovar a služby, zadaním adresy, poštového smerovacieho čísla atď. Zadané údaje sa prenesú do služby Mapbox, konvertujú sa na zemepisné súradnice a porovnajú sa s mapami. Potom sa vo Vašom prehliadači alebo koncovom zariadení zobrazí časť mapy, ktorá je najbližšie k vyhľadávaniu, a na základe zemepisných súradníc zobrazíme príslušné pobočky alebo obchodných partnerov. Vaše zadanie príslušných údajov na výpočet zemepisných súradníc je výlučne dobrovoľné.

Prípadne sa môže zistiť aj Vaša poloha, ak ste to povolili v nastaveniach svojho zariadenia – napr. v prehliadači alebo v koncovom zariadení. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv (pozri ďalšie časti).

Používanie služby Mapbox je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a uľahčenia vyhľadávania miest, ktoré sme na webovej lokalite uviedli. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak na stránkach zadávate údaje, údaje sa spracúvajú výlučne na základe vVšho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám stačí neformálne oznámenie e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do času odvolania súhlasu zostáva odvolaním súhlasu nedotknutá.

Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Mapbox pod týmto linkom: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Lokalizačné služby

Vyššie uvedené mapové služby Vás môžu vyzvať, aby ste určili svoju polohu podľa prehliadača alebo koncového zariadenia, ktoré používate. Používanie prezradenia polohy je úplne dobrovoľné. Za určitých okolností sa pri použití prezradenia polohy môžu poskytovateľovi prehliadača alebo koncového zariadenia odoslať ďalšie údaje, ktoré nemôžeme ovplyvniť a za ktoré nezodpovedáme. Ďalšie informácie nájdete na stránkach podpory prehliadača alebo koncového zariadenia, ktoré používate.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, Wacker Neuson SE, posledná revízia: jún 2023